24

Dr sci. med Vesna Miličić je rođena 27.07.1971. god. u Kragujevcu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju kao nosilac diplome „Vuk S. Karadžić“. Medicinski fakultet u Kragujevcu upisala je školske 1990/91. godine a diplomirala 1997.god. sa prosečnom ocenom 9.46. Tokom studiranja više puta je nagrađivana za postignute rezultate od strane matičnog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu, kao i Skupštine grada Kragujevca.

 Od 01.03.1998. do 01.03.2000. god. bila je angažovana na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu kao istraživač-saradnik na predmetu Dermatovenerologija. Od 01.07.2000.god. zaposlena je u Centru za dermatovenerologiju KC Kragujevac. Specijalizaciju iz dermatovenerologije upisala je 1999. god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu a specijalistički ispit je položila 01.09.2004. god. sa odličnim uspehom.

 Poslediplomske studije upisala je školske 1997/98. god, smer „Humana reprodukcija“. Magistarski rad pod nazivom „Ćelijska imunost kod pacijenata sa atopskim dermatitisom“ odbranila je 26.01.2006.god.

 Školske 2007/08. god. upisala je treću godinu akademskih doktorskih studija na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu na smeru „Imunologija, inflamacija i infekcija“. Doktorsku tezu pod nazivom „Uloga azotnog monoksida (NO) u lokalnoj anafilaktičkoj reakciji izolovanog srca miša“ odbranila je 17.06.2014. god. čime je stekla zvanje doktora medicinskih nauka.

 Od 18.02.2008. god. zaposlena je na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu kao instruktor praktične nastave, zatim kao saradnik u nastavi. 03.03.2011. god. je prvi put izabrana u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Dermatovenerologija na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu na Integrisanim akademskim studijama medicine, Integrisanim akademskim studijama stomatologije i Osnovnim strukovnim studijama.

 Učestvovala je na više domaćih i međunarodnih stručnih i naučnih skupova.

 Poseduje više međunarodnih sertifikata o završenim edukacijama iz oblasti dermoskopije.

 Poseduje međunarodni sertifikat o završenoj obuci za primenu autologe trombocitima obogaćene plazme u terapiji i estetskoj medicini.

Februara 2011. je izabrana u zvanje - Docent Univerziteta u Kragujevcu.