27


Doc dr Aleklsandra Jurišić-Škevin je rođena 04.09.1968. u Gornjem Milanovcu. Osnovnu i srednju školu završila je u Kragujevcu kao nosilac diplome Vuk Karadžić. Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu upisala je 1987, diplomirala 1993. sa prosečnom ocenom 8,94 i stekla akademski naziv: doktor medicine.


Magistrirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 2002, na smeru Neuronauke i stekla akademski naziv: magistar medicinskih nauka. Naziv magistarske teze: „Klinički model rane rehabilitacije hemiplegičara nakon cerebrovaskularnog insulta“.
Doktorirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 2008. istekla akademski naziv: doktor medicinskih nauka. Naslov doktorske disertacije: „Značaj morfoloških karakteristika lumbalnih pršljenova u etiologiji diskushernije“.


Specijalističke studije iz Fizikalne medicine i rehabilitacije upisala je 1994. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalistički ispit je položila decembra 1997. sa odličnom ocenom i stekla stručni naziv: specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.


Kretanje u profesionalnoj karijeri:
* 1994 – 1996. godine Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, asistent pripravnik na predmetu Medicinska biohemija.
* 1994–1997. godine specijalizant na Odeljenju zafizikalnu medicinu i rehabilitaciju KBC Kragujevac
* 1998. godine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije na Odeljenju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KBC Kragujevac
* 2004-2007. godine šef Odseka dečije rehabilitacije Odeljenja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KC Kragujevac
* 2008. Načelnik Prijemno-dijagnostičko-polikliničkog odeljenja Centra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KC Kragujevac
* 2007-2008. godine Instruktor praktične nastave na  Katedri za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu
* 2008. godine asistent na Katedri za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu
* 2011. godine načelnik Odeljenja za rehabilitaciju neuroloških bolesnika Centra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KC Kragujevac
* 04.10.2013. godine izbor u nastavničko zvanje – docent

*Izabrana za vanrednog profesora Univerziteta u Kragujevcu 2018.godine.