01.jpg

Dr Goran Lukić je rođen 05.03.1950. u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Kruševcu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 22.1.1975. godine.
Obavezni lekarski staž obavio je u Beogradu, a po završenom stažu radi kao lekar opšte prakse u Medicinskom centru u Kragujevcu, gde i započinje specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva. Specijalistički ispit položio je sa odličnim uspehom 20.7.1983. godine na Ginekološko-akušerskoj klinici u Beogradu.
Po završenoj specijalizaciji radi na ginekološko-akušerskom odeljenju KBC-a u Kragujevcu, najpre kao lekar specijalista a posle godinu dana na mestu šefa odseka patologije trudnoće. 1991. godine izabran ja za načelnika ginekološkog odeljenja pri Centru za akušerstvo i ginekologiju, a kada je Centar prerastao u Ginekološko-akušersku kliniku izabran je za načelnika odeljenja operativne ginekologije. Od februara 2003. godine je direktor Ginekološko-akušerske klinike KC-a Kragujevac.
Doktorsku disertaciju pod nazivom „Ispitivanje protoka krvi u krvnim sudovima embriona i kod rane placentacije transvaginalnim kolor Dopplerom“ odbranio je na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu 1995. godine.
Predhodno je na usavršavanju i izradi teze proveo tri meseca u Zagrebu kod prof.dr Asima Kurjaka, na Klinici za ginekologiju i akušerstvo bolnice „Josip Kajfeš“ i mesec dana u Klinici „Narodni front“ u Beogradu, kod prof dr Atanasija Markovića.
1982. godine završio prvu internacionalnu školu „Jan Donald“ za primenu ultrazvuka u ginekologiji i akušerstvu. Jedan je od osnivača Jugoslovenske škole za primenu ultrazvuka u medicini i biologiji, 1985.god, njen dugogodišnji sekretar i jedan od predavača u školi.
Član je predsedništva udruženja za primenu ultrazvuka u medicini i biologiji u tri mandata
Član je predsedništva ginekološko-akušerske sekcije SLD u više mandata a poslednja dva mandata je biran za podpredsednika sekcije
Član je predsedništva udruženja za ginekološku onkologiju
Član je predsedništva perinatološke  sekcije
Za docenta na predmetu Ginekologija i akušerstvo na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu izabran je u aprilu 1996. godine.
Za vanrednog profesora izabran je u julu 2001.godine.
Od 2004. Godine je Šef katedre i predsednik komisje za specijalizaciju akušerstva i ginekologije
         Za redovnog profesora izabran je 2008.godine
Kao nagrade za svoj dosadašnji rad dr Goran Lukić dobio je:  
•    Oktobarsku nagradu grada Beograda za studentske radove,
•    Plakete SLD i Ginekološko-akušerske sekcije,
•    Zlatnu i Platinastu povelju Udruženja za primenu ultrazvuka u medicini, biologiji i veterini,
•    Najveću nagradu Ginekološko-akušerske sekcije Srpskog lekarskog društva  „ Medalju dr Nikola-Hadži Nikolić“