15.jpg

Prof dr Aleksandar Živanović je rođen 19.03.1963. godine u Kragujevcu, gde je završio osnovnu i srednju školu sa odličnim uspehom.

Medicinski fakultet u Beogradu odeljenje u Kragujevcu upisao je 1983. godine a diplomirao 1989. godine sa prosečnom ocenom 8.89.

Obavezan pripravnički staže obavio je tokom 1989/90 u Medicinskom centru u Kragujevcu.

Stručni ispit položio u Beogradu 28.06.1990.godine.

Od 1990. godine radio u službi Hitne medicinske pomoći u Krgujevcu kao lekar opšte prakse.

Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva upisao je 1992. godine a specijalistički ispit položio na Institutu za Ginekologiju i Akušerstvo Medicinskog fakulteta u Beogradu sa odličnim uspehom 28.02.1996. godine.

U stalnom radnom odnosu je na Ginekološko Akušerskoj Klinici, Kliničkog Centra Kragujevac.

Magistarski rad pod nazivom ,,Uticaj in vivo primene kompletnog timusnog ekstrakta na neke aspekte maturacije i funkcije humanih gameta,, odbranio je na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu 30.05.1995. godine.

Izabran u zvanje asistenta za predmet Ginekologija i akušerstvo na medicinskom fakultetu u Kragujevcu 1996. godine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom ,,Hirurški i medikamentni tretman mioma uterusa kod žena e perimenopauzi,, odbranio je na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu 18.06.1999. godine.

Izabran u zvanje docenta na katedri za Ginekologiju i akušertvo, Medicinskog fakulteta u Kragujevci 1999. godine.

Od 1997. do 2000. godine bio sekretar katedre za Ginekologju i Akušerstvo Medicinskog fakulteta u Kragujevcu.

Izabran u zvanje vanrednog profesora 11.10.2004. godine.

Redovni profesor na katedri za Ginekologiju i Akušerstvo Fakulteta Medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu od 1.10.2010. Godine.

Postavljen za načelnika odeljenja Endoskopske ginekologije GAK-a KC Kragujevac u period od 1999. do 2005.godine.

Direktor Klinike za Ginekologiju i Akušerstvo Kliničkog Centra Kragujevac u periodu od 2009. do 2012.

Načelnik Odeljenja Konzervativne Ginekologije od 5.12.2012. godine.

Član Republičke stručne komisije za Zdravstvenu zaštitu žena dece i omladine u periodu od 2008. do 2012.

Postavljen za stalnog sudskog veštaka iz oblasti Ginekologije i Akušerstva 2001. godine.

Izabran za člana saveta Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, na predlog kolektiva u periodu 2002.-2004. godine.

Učestvovao kao saradnik u pet naučno itraživačkih projekta.