26

Dr Predrag Đurđević rođen je 09.04.1971.godine u Kragujevcu, gde je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Medicinski fakultet u Kragujevcu upisao je 1990.godine i na istom diplomirao 08.07.1996.godine sa prosečnom ocenom 9,86.

Po završetku redovnih, dr Predrag Đurđević je upisao poslediplomske studije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu školske 1996/97. god. Dana 01.02.1999.godine primljen na mesto asistenta pripravnika na predmetu Patološka fiziologija, a 22.2.1999.godine odbranio magistarsku tezu pod nazivom``Fagocitna aktivnost leukocita periferne krvi tokom akutnog infarkta miokarda``.

Dr Predrag Đurđević je upisao specijalističke studije iz oblasti Interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu školske 1997/98 i to kao volonter da bi u novembru 1999.godine zasnovao stalni radni odnos na Internoj klinici KBC Kragujevac kao lekar na specijalizaciji iz Interne medicine sa opredeljenjem za hematologiju. Dana 13.05.2003.godine dr Predrag Đurđević položio je specijalistički ispit iz oblasti Interna medicina i od tada radi kao specijalista interne medicine u Odeljenju hematologije Interne klinike KC Kragujevac.

29.12.2006.godine dr Predrag Đurđević odbranio je doktorku tezu na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu pod nazivom „Hronična limfocitna leukemija: apoptoza maligno izmenjenih limfocita i oksidativni stres“, posle čega je imenovan u zvanje docenta za užu naučnu oblast Patološka fiziologija. Dr Predrag Đurđević imenovan je u zvanje Direktora centra za hematologiju KC Kragujevac novembra meseca 2007.godine. U februaru mesecu 2009.godine dr Predrag Đurđević imenovan je u zvanje docenta za užu naučnu oblast Interna medicina.

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu, dana 29.11.2009.godine, dr Predrag Đurđević odbranio je rad iz uže specijalizacije Hematologija pod nazivom „Komparativna analiza udruženosti sistemskih bolesti vezivnog tkiva i limfoproliferativnih bolesti”.

Od novembra 2012.godine ovbavlja funkciju direktora Klinike za hematologiju KC Kragujevac. Takođe, dr Predrag Đurđević je šef Katedre uže specijalizacije iz hematologije na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Od novembra 2012.godine obavlja funkciju direktora Klinike za hematologiju KC Kragujevac. Krajem decembra 2013.godine dr Predrag Đurđević imenovan je u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Interna medicina.  

Tokom dosadašnjeg rada dr Predrag Đurđević učestvovao je u više domaćih i inostranih naučno-istraživačkih projekata povezanih sa ispitivanjem etiopatogeneze malignih bolesti sa posebnim osvrtom na limfoproliferativne hematološke bolesti.

Dr Predrag Đurđević govori engleski jezik.