Dr Marija Popović je rođena 18.10.1974.godine u Kragujevcu. Osnovnu i Srednju Medicinsku skolu je završila u Kragujevcu. Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu je upisala 1993.godine, a završila ga 1999. godine, sa prosečnom ocenom 8.63.

Po završenom fakultetu predavala je stručne predmete u Srednjoj Medicinskoj školi do decembra 2000. godine, kada se zaposlila u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć.

Specijalizaciju iz interne medicine upisala je 2000. godine, a specijalisticki ispit položila u maju 2006. godine.

Kao lekar specijalista u Specijalističkoj službi Doma zdravlja u Kragujevcu radila je do aprila 2009. godine, kada prelazi na Kliniku za kardiologiju KC Kragujevac, gde i danas radi.

Trenutno je na poziciji šefa Ehokardiografskog kabineta Klinike za kardiologiju.

Završila je i edukaciju iz Transezofagealne ehokardiografije.

Ušesnik je u više naucnih projekata.

Trenutno je na subspecijalistickim studijama iz oblasti kardiologije.