Dr Katarina Vujanac je rođena 13.01.1978. godine u Novoj Varoši. Osnovnu školu i Prirodno-
matematičku gimnaziju je završila u Novoj Varoši sa odličnim uspehom. Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu upisuje 1997.godine, a završila ga je 12.05.2004. godine sa prosečnom ocenom 8,92.

Po završetku fakulteta u periodu od 25.05.2004. do 31.01.2006. godine radila je u Domu zdravlja Nova Varoš gde je bila raspoređena da obavlja poslove lekara u različitim službama prema potrebama ustanove.

U Kliničkom centru Kragujevac zasniva radni odnos 01.02.2006. godine na mestu kliničkog lekara u Centru za urgentnu medicinu gde ostaje do 31.08.2014. godine. Od 01.11.2006. je u stalnom radnom odnosu u Kliničkom centru Kragujevac.

Specijalističke studije iz oblasti Interna medicine zavšila je 22.04.2014. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu sa odličnom ocenom.

Od 01.09.2014. godine radi u Klinici za pulmologiju, Kliničkog centra Kragujevac.

Trenutno je na subspecijalističkim studijama iz oblasti pulmologija.

Poseduje sertifikat osnovnog kursa Škole ehokardiografije, Instituta za kardiovaskilarne bolesti, Dedinje.

Autor i koautor više naučnih radova iz oblasti pulmologije.

Udata je i majka je troje dece.