Doc. dr Marko Spasić, specijalista opšte hirurgije završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu 2006. godine sa prosečnom ocenom 8.92. Nakon obavljenog pripravničkog staža položio je stručni ispit za doktora medicine u februaru 2007. godine.

Od februara 2008. godine zaposlen je na Klinici za opštu i grudnu hirurgiju Kliničkog centra u Kragujevcu. U julu 2015. godine položio je specijalistički ispit sa odličnim uspehom i stekao zvanje specijalista opšte hirurgije.

Doktorske akademske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu upisao je 2006. godine, smer Klinička i eksperimentalna hirurgija. Doktorsku disertaciju «Analiza faktora povezanih sa nastankom komplikacija i/ili smrtnog ishoda kod pacijenata sa akutnim pankreatitisom», odbranio je 2017. godine i stekao akademski naziv doktor medicinskih nauka.

Od 2011. godine zasposlen je na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u zvanjima saradnik u nastavi, istraživač saradnik i asistent.

U februaru 2019. godine izabran je u zvanje Docent za užu naučnu oblast Hirurgija.

Učesnik je brojnih kontinuiranih edukacija iz oblasti hirurgije. Autor je ili koautor radova objavljenih u naučnim časopisima međunarodnog (SCI lista) i nacionalnog značaja i ostvario više učešća sa usmenim i poster prezentacijama na kongresima međunarodnog i nacionalnog značaja. Koautor je poglavlja u knjizi međunarodnog značaja i u monografiji međunarodnog značaja.

Tokom 2011. godine bio je član tima Kliničkog centra Kragujevac za implementaciju kliničkih puteva za laparoskopsku holecistektomiju i kolorektalni karcinom u okviru projekta Ministarstva zdravlja «Razvoj zdravstva Srbije».

Bio je član Organizacionog odbora 37. 38. i 39. Oktobarskih zdravstvenih dana u Kragujevcu, kao i sastanka Hirurške sekcije SLD koja je održana u Kragujevcu u septembru 2018. godine.

U periodu od februara do marta 2015. godine bio je na stručnom usavršavanju iz abdominalne hirurgije na Klinici za opštu, abdominalnu i dečiju hirurgiju,

Univerzitetskog medicinskog centra „Georg August“ u Getingenu, SR Nemačka. U periodu od oktobra do decembra 2017. godine bio je na stručnom usavršavanju iz oblasti hirurgije dojke na

Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu.

U novembru 2019. godine proveo je mesec dana na Turskoj senološkoj akademiji (SENATURK) i uspešno završio „International Breast Master Class programme“ iz onkoplastične hirurgije dojke u Istanbulu, Turska.

Član je eminentnih nacionalnih i evropskih strukovnih udruženja: Hirurška sekcija Srpskog lekarskog društva, Senološko udruženje Srbije, Srpsko društvo istraživača raka (SDIR), Udruženje onkoloških hirurga Srbije (UOHS), Evropsko udruženje onkoloških hirurga (ESSO), Evropsko udruženje medikalnih onkologa (ESMO), Evropsko udruženje istraživača raka (EACR).

Član je izdavačkog saveta Medicinskog časopisa od 2016. godine.

Govori engleski i italijanski jezik.