Laban

Prim dr Olivera Laban, spec pedijatrije   je rođena 15.12.1963. godine  u Sarajevu, gde je završila osnovnu I sredju školu sa odličnim uspehom, nosilac je srebrene znacke “Ognjen Prica”.

Medicinski fakultet završila 1988. godine. Nakon obavljenog lekarskog staža položila je stručni ispit i počela radni staž u Zavodu za zdravstvenu zaštitu BiH pri naučno – istraživačkom projektu Svetske zdravstvene organizacije „Zdravlje za sve do 2000. godine“. Učestvovasla je kao koautor u objavljenim publikacijama „Sve o AIDS-u za školsku decu i omladinu“ (Svetlost Sarajevo 1991.god.)i Priručnik iz higijene za Više medicinske škole“ Kao autor objavila članak „Hrana sa rizikom“ Privredne novine,1991godine

Postdiplomsku nastavu upisala na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1990.godine gde je završila i položila ispite iz oblasti  Medicinske ekologije.

Od aprila 1995.godine započinje specijalistički staž iz pedijatrije u Pedijatrijskoj klinici Kliničkog centra Kragujevac i Univerzitetskoj Dečjoj Klinici u Beogradu. Postdiplomske studije nastavila pri Medicinskom fakultetu u Kragujevcu gde je položila usmeni završni magistraski ispit 1996.godine.

Specijalistički ispit iz Pedijatrije položila pri Medicinskom fakultetu u  Beogradu 1999.godine .

Od januara 2000. godine stalno zaposlena kao specijalista  pedijatrije a od 2002 godine šef Odeljenja  za neonatologiju Ginekološko – akušerske Klinike u Kragujevcu.

U toku svog radnog staža učestvovala u radu seminara , simpozijuma i domaćih I međunarodnih kongresa iz pedijatrije i perinatologije, kao autor i koautor  više od 30 radova.      

Usavršavanje je nastavljeno kroz usmerenje ka neonatologiji u okviru koje stiče zvanje primarijusa 2008. godine.

Nanačelnik  odeljenja neonatologije pri Ginekološko-akušerskoj klinici Kragujevac od 2010 godine do danas.

Koautor je u knjizi Neurosonografska dijagnostika autora prof dr Slobodana Obradovića. *Osnovni udžbenik za kontinuiranu edukaciju iz transfontanelarne neurosonografije i pomoćni udžbenik za nastavu iz neuronauka.

 • Organizator i predavač  kurseva „Praktični problemi u neonatologiji“ od 2011 do 2015.godine, pri Kliničkom centru Kragujevac.
 • Koorganizator i  edukatar u Školi za transfontanelarnu neurosonografiju – ultrazvuk mozga od njenog osnivanja 2004. godine.
 • Predavač u brojnim Kontinuiranim edukacijama pri Sekciji za neonatologiju, Aktiva za intenzivnu negu idr.
 • Član skuštine i član predsedništva perinatološke sekcije do 2007 g.
 • Član Nacionalnog koordinativnog tima za formiranje Akcionog plana i Impementaciju standarda zdravstvene zaštite prilagođenih potrebama  majke i deteta  u  porodilištima Srbije pri Ministarstvu za zdravlje RS.
 • Član komisije pri Ministarstvu za zdravlje za dodelu  sredstava  budžetskkog fonda za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u RS.
 • Član predsedništva Sekcije za  neonatologiju  Srbije pri Udruženju Pedijatara Srbije od njenog osnivanja 2016. do danas
 • Član predsedništva  Aktiva za Intenzivnu negu pri Udruženju pedijatara Srbije od osnivanja 2015. godine do danas.
 • 2016. godine., kao predstavnik Srbije ispred Ministarstva za zdravlje aktivni učesnik na skupu Svjetske zdravstvene organizacije u Ženevi “20 godina Bejbi frenndli hospital initiative u svetu” I učesnik u pripremi novog vodiča za BFHI pri SZO na istom skupu.

Edukativni program:

 • Jugoslovenmska škola ultrazvuka  u Kragujevcu 1995 godine iz oblasti  Pedijatrije ,
 • Seminar za sprovođenje „Baby friendly initiative“ 1998. godine –Savezni zavod za zaštitu i unapređenje zdravlje ,UNICEF- Beograd
 • Skola za transfontanelarnu  neurosonografiju 2004. Godine, 
 • Novine u neonatologiji, Institut za neonatologiju, Centar ѕa kontinuiranu edukaciju Beograd 2005-2015.
 • Jan Donalds skola za ultrazvučnu dijagnostiku  2007.  I  2016.
 • Pohađala seminare Pedijatrijske Škole od 2002. do 2017. godine.
 • Međunarodni postdiplomski seminar  INTERNATIONAL POSTGRADUATE ORGANISATION FOR KNOWLEDGE TRANSFER RESEARCH IN NEONATOLOGY,   2011, 2013 i 2015.
 • Fetal and neonatal care, 1st World Congress on Maternal Fetal Neonatal Medicine, London 2017.