Dr sci. Tanja Novaković je rodjena 14.08.1968. godine u Kragujevcu. Osnovnu školu i Gimnaziju zavrsila je u Kragujevcu.

Osnovne akademske studije biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu upisala je 1987/88.godine i na istom diplomirala sa prosečnom ocenom 8,22.

Postdiplomske studije upisala je  školske 1995/96. godine na Medicinskom fakultetu.

Magistarsku tezu pod nazivom " Frekvenca mikronukleusa u limfocitima periferne krvi pacijentkinja kao posledica lokalne aplikacije metotreksata" odbranila je 2001. godine.

Doktorsku tezu pod nazivom " Oksidacioni status amnionske tečnosti i fetalnih ćelija kod trudnica sa hipotireoidizmom i trombofilijom" odbranila je 2018.godine.

U Odseku citogenetske dijagnostike Klinike za ginekologiju i akušerstvo, zaposlena je od 1995.godine, a od 2006. godine vrši funkciju šefa Odseka.

Član je društva genetičara Srbije i Sekcije za medicinsku genetiku.