30

Dr Ivan Bubanja je rođen 02.05.1972. godine. Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcuje završio 1998. godine.


Posebna oblast interesovanja mu je dečja ortopedija, pa je specijalizaciju iz dečje ortopedije uspešno završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine


Stalno je zaposlen kao dečjihirurg, načelnik prijemno –dijagnostičko -polikliničkog odeljenja Klinike zadečju hirurgiju KC Kragujevac od oktobra 2012.


Završio je Jugoslovensku školu ultrazvuka. Pod kontrolom mentora prof. Dr D. Pajića je radio iobučavao se u  oblasti ultrazvučne dijagnostike lokomotornog sistema. Bio je na usavršavanju u SAD u oblasti dečje hirurgije i ortopedije i radio pod kontrolom mentora dr Ahmad Toufanian- a.
Ima desetogodišnje iskustvo u dijagnostici i lečenju hiruških pacijenata u oblasti dečje hirurgije.

Takođe, poseduje i osmogodišnje iskustvo u dijagnostici i lečenju urođenih anomalija i stečenih oboljenja i povreda koštano-zglobnog sistema kod dece.


Već petnaest godina se uspešno bavi dijagnostikom razvojnog poremećaja kuka sa prosečno 40 pacijenata mesečno.
Ima osmogodišnje iskustvo u lečenju razvojnog poremećaja kuka sa prosečno 2 pacijenta mesečno.
Dr Ivan Bubanja ima preko 550 pacijenata kod kojih prati udaljene rezultate lečenja razvojnog poremećaja kuka.