03.jpg

Dr sci. Marija Šorak je rođena 07.11.1971. godine u Kragujevcu. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Kragujevcu sa odličnim uspehom.  Medicinski fakultet u Kragujevcu upisala je školske 1990/91. godine. Diplomirala je 16.07.1997. god. sa prosečnom ocenom 8.51. Stručni ispit za doktora medicine položila u Beogradu 27.07.1998. god.

Radila je na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu kao naučni istraživač-saradnik u toku 1997/98/99. godine na GAK-u KBC-a u Kragujevcu. Od 10.01.2000. primljena je na mesto kliničkog  lekara na specijalizaciji iz Ginekologije i akušerstva, GAK-KBC Kragujevac.

Poslediplomske studije upisala  školske 1997/1998 god, smer ``Humana reprodukcija``. Magistarsku tezu pod nazivom: "Lokalna primena Metotreksata u terapiji mioma materice" je odbranila 12. 07. 2000. godine, na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu.
Specijalistički ispit iz Ginekologije i akušerstva položila je 25. 05. 2004. godine sa odličnim uspehom.

Doktorsku tezu pod nazivom: "Povezanost ekspresije molekularnih markera onkogeneze u tkivu sa nivoima serumskih tumorskih markera i ispitivanje funkcije monocita u karcinomu ovarijuma" je odbranila 17. 10. 2005. godine na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu.

Pohađala je školu porodiljstva u Valjevu u Novembru 2005.godine. Više drugih kurseva i studija: Medicinski aspekti planiranja porodice (2006.), Inovacije u medicinskoj edukaciji (2006.), bazični kurs iz ginekološke laparoskopije (2007.), Medicinska genetika-regionalna konferencija (2009.), Viši kurs laparoskposke hirurgije u ginekologiji  (2009.).

Od 05. 03. 2005. je izabrana za asistenta za užu naučnu oblast Ginekologija i akušerstvo, a u oktobru 2008. i 2009. primila je priznanje za najboljeg asistenta na kliničkim predmetima Medicinskog fakulteta u Kragujevcu.

Od 2006. saradnik je na projektu: Imunoregulatorne interakcije u tumorskim i autoimunskim fenomenima (ON 145065) - Prof dr Slobodan Arsenijević/ Ministarstvo za nauku i tehnologiju. Od 2008. saradnik na junior projektu: In vitro maturacija jajnih ćelija i derivacija pluripotentnih matičnih ćelija. Prof dr Miodrag Stojković/Medicinski fakultet u Kragujevcu.

Od 26.01.2012. je izabrana za Docenta na katedri za Ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Kragujevcu.

Užu specijalizaciju iz oblasti „Sterilitet i fertilitet“ upisala je 04.11.2010. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu pod nazivom: „Ishod postupaka ART kod žena starosne dobi između 40 i 45 godina“ i odbranila sa odličnim uspehom.