14.jpg

Dr Vojislav Ćupurdija je rođen u Kragujevcu 1976. godine, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu diplomirao je 2001. godine, sa prosečnom ocenom 9,51.
Radni odnos je zasnovao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu u maju 2004. godine kao asistent-pripravnik na katedri Medicinske biohemije, gde je radio do novembra 2006. godine, od kada je zaposlen u KC Kragujevac. Specijalizaciju iz Interne medicine je završio u januaru 2011. Radi u Klinici za pulmologiju KC Kragujevac. Od 2014. godine radi i na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu kao saradnik u nastavi na Katedri interne medicine.   

2015. godine je odbranio doktorsku disertaciju na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu pod nazivom: „Determinante troškova lečenja vanbolničke pneumonije“   

Autor je većeg broja naučnih radova iz oblasti pulmologije i farmakologije/farmakoekonomije. Poznaje rad na računaru i govori engleski jezik, služi se francuskim i španskim jezikom.
Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je Specijalistički trening za organizacioni razvoj 2002. godine.