slobodan jakovljevic

Dr Slobodan Jakovljević je rođen 20.02.1978. godine u Čačku.
Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu upisao je 1997. godine, a stručni naziv doktor medicine stekao 2006. godine. Nakon obavljenog pripravničkog staža položio je stručni ispit za doktora medicine u februaru 2007. godine.

Od decembra 2007. godine zaposlen je na Klinici za hirurgiju Kliničkog centra u Kragujevcu najpre kao klinički lekar, a u aprilu 2010. godine rešenjem Ministarstva zdravlja odobrena mu je specijalizacija iz opšte hirurgije koju je upisao u maju 2010. na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu.

U maju 2015. položio je specijalistički ispit iz opšte hirurgije sa odličnom ocenom i stekao zvanje specijaliste opšte hirurgije.

Školske 2016-2017 upisao je subspecijalizaciju iz endokrine hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Usmeni subspecijalistički ispit je položio 21.12.2017. ocenom 10.

U maju 2018 odbranio sam subspecijalistički rad na temu „Prediktori agresivnog biološkog ponašanja kod mikrokarcinoma štitaste žlezde“ i stekao zvanje subspecijaliste endokrine hirurgije.

Od decembra 2019. godine je načelnik odeljenja opšte i endokrine hirurgije Hirurške klinike UKC Kragujevac.


Učesnik je brojnih kontinuiranih edukacija iz oblasti opšte medicine, urgentne medicine i hirurgije.