Slavica Markovic.jpg

Doc Dr Sci med  Slavica Marković, specijalista pedijatrije
Načelnik Odeljenja endokrinologije i imunologije Pedijatrijske Klinike KC Kragujevac,
Docent na  Katedri pedijatrije Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Doc dr Slavica Marković  je  rođena 1960.god  u Topoli.  Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu  je završila 1984.god, sa prosečnom  ocenom  9,50.
Od 1989. je zaposlena  u Pedijatrijskoj Klinici  KC Kragujevac, a specijalizaciju iz pedijatrije  je  sa odlikom završila 1993. god u Institutu za majku i dete u N.Beogradu.
Od 1989.god radi na Faklultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, a nakon odbranjene Magistraske  teze na Medicinskom Fakultetu  u Beogradu pod nazivom “ Klinička procena rasta i razvoja školske dece “ 2001. god,  izabrana je u zvanje asistenta  na katedri za pedijatriju.      Doktorsku  tezu  pod  nazivom “ Uticaj glukokortikoidne terapije na homesostazu  glukoze u dece”  je odbranila na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu 2009. god., a  2010. god je izabrana u zvanje docenta na katedri za pedijatriju Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

Bila je na stručnom usavršavanju u IInd Postgraduate Course and Meeting "Contemporary diabetes"- Varna, Bulgaria 2015. god,
Član je Srpskog lekarskog društva i Pedijatrijskog aktiva Endokrinološke  sekcije u njemu. Član je Pedijatrijske sekcije i Lekarske komore Srbije.
Od 2008. god je član je Komisije za odobrenje spoljašnjih potkožnih insulinskih pumpi KC Kragujevac i član Etičkog odbora za fetalne anomalije KC Kragujevac .
Od 2006. god je Konsultant je iz oblasti dijabetologije u Zavodu za lečenje i rehabilitaciju dece i omladine obolele od dijabetesa u B. Banji Arandjelovac.

Rezultati naučnog i istraživačkog rada Doc dr S. Marković su prikazani kroz veliki broj autorskih ili koautorskih publikacija objavljenih u međunarodnim i nacionalnim časopisima od čega više od 15 u časopisima sa SCI liste. Koautor je poglavlja u 3 udžbenika za redovnu i poslediplomsku nastavu. Takođe je član organizacionih i naučnih odbora na  domaćim skupovima sa medjunarodnim učešćem, gde je bila  predavač po pozivu i moderator  na plenarnim sesijama, ali i autor brojnih prezentovanih  radova.  Član je Uredjivačkog odbora Medicinskog časopisa SLD u Kragujevcu Učesnik je u 4 domaća naučna projekta (junior). Rukovodilac je jednog i predavač na još 6 seminara KME- Kontinuirane medicinske edukacije na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Uža oblast  rada Doc dr Slavice Marković   je pedijatrijska endokrinologija, u okviru koje su:

   I – Dijabetes melitus, tip I,  tip II, poremećaji tolerancije na glikozu,
   II – Hipoglikemija
   III – Poremećaji rasta- nizak rast ; visoki rast
   IV – Poremećaji štitaste žlezde
   V - Poremećaji polne diferencijacije,
  VI -  poremećaji puberteta- prerani I zakasneli pubertet,  disfunkcionalno juvenilno menstrualno krvavljenje, policistični ovarijalni sindrom  i hirzutizam
   VII – Poliurija i polidipsija, insipidni dijabetes
   VIII - Poremećaji funkcije nadbubrežnih žljezda
   IX  -  Poremećaji paratiroidnih žlezda, hipoi hiperkalcemije
   X -  Bolesti hipofize i hipotalamusa