Dr Gordana Kitanović je rodjena 1963. godine u Kragujevcu gde je završila osnovnu i srednju
školu. Medicinski fakultet Univerzieta u Beogradu upisala je školske 1982/83. godine a
diplomirala je marta 1988. godine sa srednjom ocenom 8,89.

Radni odnos je zasnovala u Zavodu za zdravstvenu zastitu radnika „Filip Kljajić“ januara
1990.godine gde je radila do aprila 1995. godine od kada je zaposlena u Službi za radiološku
dijagnostiku Kliničkog centra Kragujevac.

Načelnik je Odeljenja za torakalnu radiologiju.

Specijalizaciju iz radiologije završila je na VMA u Beogradu gde je položila specijalistički ispit
maja 1999. godine sa odličnim uspehom.

Edukaciju iz oblasti mamografije i ultrazvučne dijagnostike dojke obavila je na Institutu zaonkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu 2003. godine, a edukativni seminar za imidžing dojke
i interventne procedure 2009. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Poseduje sertifikate za mamografiju u okviru Nacionalnog Skrining Programa u Srbiji 2013. god.
i sa Prve konferencije o skriningu raka dojke 2008. god.

Bila je na edukaciji iz oblasti MSCT dijagnostike u Danskoj 2007.godine,
Učesnik je drugih kurseva za dijagnostiku dojke i studija iz oblasti pulmologije.