Dejan Svilar

 
Specijalista radiologije sa više od devet godina profesionalnog iskustva. Posebno edukovan za oblast ultrazvučne dijagnostike abdomena i male karlice, štitaste žlezde, dojke i mekih tkiva. Ekspertski obavlja kolor-dopler preglede krvnih sudova vrata i nogu, portnog sistema jetre i renalnih arterija, kao i ultrazvučne pretrage koštanozglobnog sistema, sa iskustvom u utvrđivanju stepena težine “sportskih” povreda. Interpretacija klasičnih radiografskih pregleda, sa aktivnim radnim iskustvom u oblasti saobraćajnog i ratnog traumatizma. Obavlja standardne radiografske preglede gastrointestinalnog i urogenitalnog sistema. Rutinski analizira MSCT preglede grudnog koša i abdomena. Bazična interpretacija digitalnih mamografskih nalaza. U dva navrata radiolog srpskog mirovnog kontingenta u mirovnoj misiji UN-a, u Centralnoafričkoj Republici. U ekstremnim uslovima za život i profesionalni rad, zadužen za medicinsko zbrinjavanje vojnika i ostalog osoblja UN-a, kao i lokalnog stanovništva. Poseduje veštine od značaja u oblastima kliničkih istraživanja, medicinskog obrazovanja i tehnologije.
 
RADNO ISKUSTVO:
28.07.2022. - specijalista radiologije UKC Kragujevac
26.Feb.2018. - 14.Sep.2018. i 21.Jul.2016. - 24.Jan.2017. - specijalista radiologije UN MINUSCA bolnica nivoa 2+, Centralnoafrička Republika
21.03.2014. - specijalista radiologije, Vojnomedicinska Akademija u Beogradu, Institut za radiologiju
2010. - 2014. postdiplomske studije oblika specijalizacije iz radiologije Vojnomedicinska Akademija, Beograda
2006. - 2010. kao lekar opšte medicinske prakse, Centar vojno- medicinskih ustanova Beograd (CVMU), obavlja dužnost lekara u opštoj zdravstvenoj zaštiti, hitnoj pomoći i hirurškom stacionaru Vojne bolnice Karaburma.
 
OBRAZOVANJE:
Položen specijalistički ispit iz radiologije, dana 24th marta 2014.godine (ocena odličan 5), VMA Beograd
1996. – 2004. Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu (prosečna ocena studija 8,48/10,00)
1992. – 1996. Prva kragujevačka gimnazija, prirodno-matematički smer
1984. – 1992. Osnovna škola, Vinkovci, Republika Hrvatska