21.jpg

Prof. dr sci. med. Sandra Živanović je rođena 18.07.1964. god. u Kragujevcu gde je završila osnovnu i srednju školu kao nosilac diplome “Vuk S. Karadžić”. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1988. godine.

Postdiplomske subspecijalističke studije iz oblasti reumatologije je završila sa odličnom ocenom 2006. godine. Po završenoj subspecijalizaciji radila kao reumatolog u specijalističko konsultativnoj službi Doma zdravlja Kragujevac do septembra 2015. godine, kada otvara privatnu Specijalističku ordinaciju Živanović, koja već u decembru 2015. prerasta u Polikliniku.

Akademske doktorske studije je upisala 2005/06 i sa uspehom završila 2009. god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Upisom na Doktorske akademske studije počinje da istražuje nove pristupe u dijagnostici degenerativnih reumatloških bolesti zglobova. Doktorsku tezu pod nazivom „Analiza artrosonografije i biomarkera metabolizma sinovijalnog, hrskavičnog i koštanog tkiva kod osteoartroze kolena“ je odbranila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, juna 2009. godine. Eksperimentalni deo istraživanja je urađen  na Institutu za medicinska istraživanja Vojno Medicinske Akademije (VMA). Klinički i ultrazvučni pregled je obavila na Klinici za reumatologiju VMA.

U svakodnevnoj reumatološkoj kliničkoj praksi koristi ultrazvučnu muskuloskeletnu dijagnostiku. Edukaciju iz oblasti ultrazvučne dijagnostike koštano-zglobnog sistema je započela 2005. godine na Vojno Medicinskoj Akademiji, a dalja usavršavanja nastavila je 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 i 2015. god.  u okviru  kurseva Musculoskeletal sonography course for rheumatologists under scientific endorsement of the European league against rheumatism i EUROSON u zemlji i inostranstvu.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije joj je 2006. godine dodelilo titulu primarijusa.

Godine 2011. je izabrana u zvanje - Docent Univerziteta u Kragujevcu.

Godine 2016. je izabrana u zvanje - Vanredni profesor Univerziteta u Kragujevcu.

Godine 2021. je izabrana u zvanje - Redovni profesor Univerziteta u Kragujevcu.

Bila je član Saveta Univerziteta u Kragujevcu od 2012. - 2019. godine.

Član je Senata Univerziteta u Kragujevcu od 2022. godine.

Predavač je u akreditovanim programima kontinuirane medicinske edukacije na osnovu više odluka Zdravstvenog saveta Republike Srbije iz 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. i 2015. godine.

Predavač je Opšte medicine i Gerontologije lekarima na specijalizaciji opšte medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu od 2009. godine.

Zvanje naučnog saradnika u oblasti medicinskih nauka joj je dodeljeno 2012. godine na Fakultetu Medicinskih nauka u Kragujevcu.

Odlukom Nastavno-naučnog veća Fakulteta Medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu imenovana je za mentora za izradu doktorskih disertacija. Učestvuje kao član naučno-istraživačkog tima na mnogim domaćim i međunarodnim projektima. Član je Naučnog odbora radnog predsedništva i organizacijionog odbora mnogih domaćih i međunarodnih naučnih konferencija. Kao član uređivačkog ili redakcionog odbora i kao recenzent uređuje mnoge domaće i inostrane naučne časopise i publikacije.

Dr Sandra Živanović objavljivljuje radove u mnogim naučnim časopisima međunarodnog značaja. Učestvovala je sa stručnim radovima na brojnim naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Autor je ili koautor više od 130 radova.

Objavila je jednu monografiju: „Artrosonografija i biomarkeri – savremena dijagnostika osteoartroze kolena“ (2010) i dve knjige (udžbenika): „Oblici i trendovi zdravstvenog turizma“ (2015) i ,, Medicinski turizam˝ (2020).

U knjizi „Principles of Osteoarthritis- Its Definition, Character, Derivation and Modality-Related Recognition“ (2012) urednika Bruce M. Rothschild-a, dr Živanović je, kao jedan od autora, napisala poglavlje „Biomarkers and Ultrasound in the Knee Osteoarthrosis Diagnosis“,

Svojim angažovanjem je pomogla osnivanje Udruženja obolelih od reumatskih bolesti u Kragujevcu, koje je pod pokroviteljstvom Evropske lige za borbu protiv rumatizma (EULAR). Član je osnivačkog odbora Udruženja i aktivno pomaže radu Udruženja stručnim savetima i predavanjima po pozivu.

Udata je i majka je troje dece.