Lekar opšte medicine  se bavi prevencijom,  odnosno sprečavanjem bolesti, otkrivanjem i dijagnostikovanjem bolesti,  lečenjem bolesnika i zdravstvenovaspitnim radom.

Njegov posao uključuje dijagnozu bolesti i lečenje bolesnika koji traže pomoć  u ordinaciji i u kući.

Lekar opšte medicine upućuje na analize koje su neophodne za diferencijalnu dijagnozu bolesti, tumači dobijene nalaze i na osnovu toga dijagnostikuje bolest.

Pri  tome se procenjuje hitnost i težina bolesnikovog stanja, kao i potreba upućivanja na specijalistički pregled ili bolničko lečenje.

Lekar opšte medicine prati tok bolesti i uspešnost lečenja.

Radi na osiguravanju celokupne zdravstvene nege sarađujući sa drugim lekarima, posebno specijalistima kliničkih i drugih struka, patronažnim sestrama i sestrama u timu za kućno lečenje.